سبد خرید

 
0 مورد

پشتیبانی

Yahoo! Messenger
راهنماي ارزيابي حاكميت باليني
[059]
ریال
راهنماي ارزيابي حاكميت باليني
بزرگنمایی

در سال هاي اخير متولي ان نظام سلامت به اين نتيجه رسيده اند كه مشاركت در

نظام سلامت بايد به صورت جمعي و با روحيه تيمي و به سان مشاركت در يك

پروژه عظيم باشد. حاكميت باليني مفهوم پيچيده اي است كه موفقيت آن در گرو

اجراي آن در سرتاسر سيستم به صورت يكپارچه از خدمات باليني و غيرباليني

است. حاكميت باليني جزء ضروري برنامه ارتقا ي كيفيت خدمات سلامت

مي‌باشد. براي كمك به درك مفهوم حاكميت باليني ، نشان دادن عوامل تأثيرگذار

بر آن و همچنين تأثيرات بالقوه آن بر ساير عوامل و سيستم ها ضروري است.

حاصل تلاش اداره حا كميت باليني با « راهنماي ارزيابي حاكميت باليني »

همكاري اداره هاي استانداردسازي و تدوين راهنماهاي باليني ، سلامت روان ،

ژنتيك و آزمايشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

مي‌باشد.

اين راهنما اطلاعات ضروري در مورد ارزيابي حاكميت باليني در بيمارستانهاي

كشور ر ا مي‌دهد. تنظيم استاندار دها، جمع آوري داده و بهبود مستمر كيفيت ،

سنگ بناي آينده سازمان هاي خدمات بهداشتي و درماني محسوب مي‌شود

اميدوارم استانداردهاي تدوين شده در اين مجموعه و ارزيابي هايي كه براساس

آن صورت مي‌گيرد روياي بهبود مستمر كيفيت را به واقعيت نزديك كند.

مشخصات:
مولف: دكتر حميد رواقي، دكتر پيغام حيدرپور، دكتر مريم محسني، دكتر رضا تويسركا نمنش، دكتر سينا كشاورز، امين عادل، فرناز مستوفيان، سيما رفيعي
تاریخ انتشار: 1392
قطع کتاب: رقعی
تعداد صفحات: 152
نوبت چاپ: اول
شمارگان: 1000

این محصول در تاریخ يكشنبه، 25 اسفند، 1392 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'sepid_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '81' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '81' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]