سبد خرید

 
0 مورد

پشتیبانی

Yahoo! Messenger
اصول بهينه بازرسي از آزمايشگاه‌هاي كنترل كيفي فراورده‌هاي بيولوژيك
[020]
ریال
اصول بهينه بازرسي از آزمايشگاه‌هاي كنترل كيفي فراورده‌هاي بيولوژيك
بزرگنمایی

 

كتاب حاضر حاصل تلاش اعضاي هيأت علمي و كارشناسان خبره آزمايشگاه‌هاي بيولوژيك مركز آزمايشگاه‌هاي مرجع كنترل غذا و دارو و مركز تحقيقات آزمايشگاهي غذا و دارو مي‌باشد.

امروزه استقرار سيستم‌هاي استاندارد در آزمايشگاه‌هاي كنترل براي كنترل كيفي فرآورده‌هاي بيولوژيك يك ضرورت اساسي مي‌باشد. براي اطمينان از استقرار اين استانداردها نياز به بازرسي‌هاي تخصصي از قسمت‌هاي مختلف آزمايشگاه‌هاي بيولوژيك يا Good Laboratory Practice (GLP) بر اساس مستندات و راهنماهاي ارائه‌شده توسط منابع معتبر جهاني مي‌باشد.

 

در اين كتاب تلاش شده است با استفاده از جديدترين منابع معتبر به ويژه منابع مربوط به EMEA, FDA, WHO, PIC/S و غيره نسبت به تهيه كتابي مستند جهت استفاده در بازرسي از آزمايشگاه‌هاي بيولوژيك كارخانه‌هاي توليد‌كننده فرآورده‌هاي بيولوژيك و هم‌چنين آزمايشگاه‌هاي كنترل كيفي فراهم گردد. اين كتاب با توجه به چاپ اول مي‌تواند همراه با نواقصي نيز همراه باشد كه ارائه نظرات كليه همكاران در رفع اين نواقص مورد تشكر خواهد بود. 

مشخصات:
مولف: دكتر محمود آ ل بويه، دكتر حسين رستگار، دكتر سيامك ميراب سميعي ، دكتر سعيدرضا پاكزاد ، دكتر مژگان تق ي زاده، سيدشهاب الدين م و سوي ، مهري علي اصغرپور، مينو اكبري ، دكتر مريم ربيعي ، ثريا مهجوريان ، منيرالسادات حائريان، هديه رسام، مهرانگيز مهديزاده، كامليا
تاریخ انتشار: 1392
قطع کتاب: رقعی
تعداد صفحات: 96
نوبت چاپ: اول
شمارگان: 2000

این محصول در تاریخ چهارشنبه، 05 تير، 1392 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'sepid_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '39' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '39' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]