سبد خرید

 
0 مورد

پشتیبانی

Yahoo! Messenger
يوسف ليلي
[041]
ریال
يوسف ليلي
بزرگنمایی

بي‌ترديد زندگاني حضرت علي‌اكبر(ع) از موضوعات ارزشمندي است كه در بين شيعيان از جايگاه رفيعي برخوردار است. اما به‌رغم ارزش و اعتبار مقدس آن، متأسفانه كمتر به اين موضوع پرداخته شده است. اين كتاب به بررسي زندگي‌نامه آن حضرت از ولادت تا شهادت مي‌پردازد.

مشخصات:
مولف: محمدرضا راضي
تاریخ انتشار: 1391
قطع کتاب: جیبی
تعداد صفحات: 128
نوبت چاپ: اول
شمارگان: 2000

این محصول در تاریخ شنبه، 08 تير، 1392 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'sepid_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '62' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '62' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]