سبد خرید

 
0 مورد

پشتیبانی

Yahoo! Messenger
روان‌شناسی مثبت‌گرا و رهبری معتبر
[057]
ریال
روان‌شناسی مثبت‌گرا و رهبری معتبر
بزرگنمایی

پيتر دراکر دربارة‌ اهميت مديريت گفته است: «همان‌طور که درختان از سر فاسد مي‌شوند و از بين مي‌روند، يک سازمان هم زماني دچار اضمحلال و نابودي مي‌گردد که مدير آن سازمان، توانايي مديريت نداشته باشد». هم‌چنين آلفرد مارشال نيز نقش مديران را در توسعه و پيشرفت مورد توجه قرار داده، آن‌جا که مي‌گويد: «اگر سرمايه‌هاي جهان و ابزار و ماشين‌آلات، يک‌باره نابود شوند، اما مديران ماهر زمام امور را به‌دست داشته باشند، توسعه و پيشرفت از قبل هم شکوفاتر خواهد شد». از طرفي رهبري مؤثر مسيري را در جهت هدايت تلاش‌هاي همة کارکنان براي به‌انجام‌رساندن اهداف سازمان فراهم مي‌آورد. بدون وجود رهبري يا هدايت، ممکن است حلقة اتصال موجود در ميان اهداف فردي و سازماني، ضعيف يا گسيخته شود. اين موضوع مي‌تواند به وضعيتي منجر شود که در آن، کار انفرادي صرفاً در جهت دست‌يابي به اهداف فرد انجام مي‌گيرد و در عين‌حال کل سازمان، کارايي و کفايت خود را از دست داده و از دست‌يابي به اهداف خويش باز مي‌ماند.

 

ديويس تأکيد مي‌کند: «اگرچه بدون رهبري نيز يک سازمان وجود خواهد داشت، اما گونه‌اي آشفتگي و بلاتکليفي بين انسان و ماشين حاکم خواهد بود. رهبري، آن نوع توانايي است که ديگران را قادر مي‌سازد تا با حرارت و علاقه‌اي خاص، اهداف مشخصي را دنبال کنند». بايد توجه داشت که اين، همان عامل انساني است که گروهي را دور هم گردآورده و مقيد مي‌سازد و آنان را در جهت رسيدن به اهداف، برمي‌انگيزاند. مادامي‌که رهبر، نيروي تحرک و انگيزش را در کارکنان القاء نکند و آنان‌را به‌سوي اهداف هدايت نکند، فعاليت‌هاي مديريت هم‌چون برنامه‌ريزي، سازمان‌دهي و تصميم‌گيري به مثابة پيلة ابريشم، بي‌حرکت و خنثي خواهد بود. اين رهبري است که نيروي بالقوه را که در سازمان و افراد وجود دارد، هم‌راستا مي‌کند و نتايج موفقيت‌آميزي را به همراه مي‌آورد. بنابراين براي اين‌که يک سازمان موفق باقي بماند، وجود رهبري واجب و ضروري است. حتي بهترين کارکنان نيز، نياز دارند که بدانند چگونه مي‌توانند در راه رسيدن به اهداف سازماني مشارکت داشته باشند. در مقابل، کارکناني که از حرارت و دل‌بستگي کمتري برخوردارند، به دنبال رهبري هستند تا براساس انگيزش بروني، بتوانند محرکي را براي ايجاد هماهنگي و سازگاري بين اهداف آنان و اهداف سازمان پديد آورد.

مشخصات:
مولف: احمد فروزیده
تاریخ انتشار: 1392
قطع کتاب: رقعی
تعداد صفحات: 152
نوبت چاپ: اول
شمارگان: 1000

این محصول در تاریخ يكشنبه، 25 اسفند، 1392 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'sepid_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '79' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '79' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]