سبد خرید

 
0 مورد

پشتیبانی

Yahoo! Messenger
راهبردهاي مديريت استرس
[012]
ریال
راهبردهاي مديريت استرس
بزرگنمایی

 

 

در دنياي امروز، بحران عظيمي وجود دارد که تقریباً تمام گروه‌ها را درگیر کرده است؛ اين بحران استرس نام دارد و بر تمامي ابعاد زندگي بشر تأثير گذاشته است. به عقيدة جامعه‌شناسان، استرس هيچ حد و مرزی نمي‌شناسد.

همة ما تا حد زيادي از استرس تأثیر می‌پذیریم. امواج مسائل اجتماعی، مشکلات زيست‌محيطي و نگراني‌هاي جهاني چنان به سواحل زندگي فردي ما برخورد مي‌کنند که در چنددهة گذشته برای ما قابل تصور نبود. به‌رغم مسائل کنوني نظیر ميزان نگران‌کنندة طلاق، اعتیاد، بيماري‌هاي مزمن، بي‌ثباتي شغلی و مسائل متعدد سیاسی و اجتماعی، راه‌حل اين مشکلات در دسترس ماست، به‌شرطي که تلاش منسجمي را در استفاده از منابع دروني خود براي ايجاد تعادل در شرايط موجود به‌کار بگیریم.

اگرچه انسان‌ها روزبه‌روز با مسائل و مشکلات پیچیده‌تر و منابع گسترده‌تر استرس مواجه‌اند، از توانایی بالقوة مدیریت آن نیز برخوردارند. اساس مديريت کل‌گرایانة استرس بر این فرضيه استوار است که تلفیق توانایی‌های ذهنی، جسمانی، معنوی و هیجان‌ها، انسان را در مقابله با استرس توانمند می‌سازد. سلامت، کيمياي الهي است که از تلفيق، توازن و هماهنگي توانایی‌های چهارگانه ناشی می‌شود.

مديريت کل‌گرایانة استرس بيش از يک تئوري است و مدیریت استرس را در زندگی روزانه انسان‌ها گنجانده است. بدين ترتيب مهارت‌هاي مقابله‌اي مؤثر و روش‌هاي آرامش به‌جاي اينکه صرفاً به‌عنوان يک جعبة کمک‌‌هاي اوليه در مواقع بحراني عمل کنند، به بخشی از زندگي روزانة فرد تبديل می‌شوند.

اولین هدف اين کتاب، افزايش آگاهي در زمينة ابعاد مختلف سلامت و هم‌چنين استفاده از تمامي ايده‌ها جهت تلفيق آنها در زندگي است. با اجرای این کتاب در زندگی‌تان، به‌جاي اينکه احساس کنيد مانند يک قرباني منفعل در دنياي خطرناک و پرتلاطم دست و پا مي‌زنيد، نقش فعالي را در فرايند ايجاد آرامش دروني عهده‌دار خواهيد شد.

دومین هدف اين کتاب، کمک در پرداختن به مسائل مربوط به استرس از ديدگاه کل‌گرایانه است و این‌که چگونه شناخت استرس و روش‌های مقابله با آن به کاهش پیامدهای جسمانی و روانی حاصل از آن که فرسودگی زود هنگام است، می‌انجامد. در یک جمله می‌توان گفت هدف اين کتاب براي شما آن است که به‌جاي اينکه احساس کنيد در يک قدمي فاجعه قرار داريد، زندگي متعادلي داشته باشيد. اين کار به‌راحتي امکان‌پذير است و فقط به تمرين نياز دارد.

در این کتاب، دربارة تعادل، مطالب بسیاری نوشته شده است؛ چون بدون وجود تعادل در زندگي، عملاً زندگی امکان‌پذير نیست. هر مهارت و روشي که توصيف آن در اين کتاب آمده بر فرضية احيای حس تعادل و آرامش دروني مبتنی است.

يک ضرب‌المثل قديمي مي‌گويد، «دانستن و انجام ندادن، ندانستن است.» یعني شما مي‌توانيد تمامي اطلاعاتي را که از رويکرد مؤثر مديريت استرس حمايت مي‌کند بدانيد، اما اگر به اين روش‌ها عمل نکنيد و آنها را بخشي از برنامة روزانة خود قرار ندهيد، اين دانش کاملاً بي‌فايده است.

 

در پايان هر فصل مجموعه‌اي از تمرين‌ها و فعالیت‌ها بر مبناي محتواي خاص آن فصل آمده است. اين تمرين‌ها به شما کمک می‌کند تا با روش‌های مطرح‌شده به‌خوبی آشنا شوید. بهتر این است که ابتدا هر تمرين را تا آخر بخوانيد و سپس زماني که کاملاً آماده شدید به هر تمرين بپردازيد.

مشخصات:
مولف: دكتر محسن شكوهي يكتا، دكتر اكرم پرند
تاریخ انتشار: 1393
قطع کتاب: وزیری
تعداد صفحات: 176
نوبت چاپ: دوم
شمارگان: 1000

این محصول در تاریخ چهارشنبه، 05 تير، 1392 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'sepid_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '31' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '31' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]