سبد خرید

 
0 مورد

پشتیبانی

Yahoo! Messenger
آموزش مهارت زندگی (دوجلدی)
[009]
ریال
آموزش مهارت زندگی (دوجلدی)
بزرگنمایی

این کتاب شامل 11 جلد می‌باشد

(به صورت تکی به فروش نمی‌رسد)


1. خودآگاهی و هم‌دلی (نویسنده: شهرام محمدخانی)

2. برقراری ارتباط مؤثر (نویسنده: دکتر فرشته موتابی، دکتر لادن فتی)

3. مهارت مدیریت خشم (نویسنده: دکتر فرشته موتایی، دکتر لادن فتی)

4. مهارت روابط بین‌فردی مؤثر (نویسنده: دکتر فرشته موتایی، دکتر لادن فتی) 

5. مهارت رفتار جرأت‌مندانه (نویسنده: دکتر فرشته موتایی، مهرداد کاظم‌زاده عطوفی)

6. مهارت مقابله با خلق منفی (نویسنده: دکتر فرشته موتایی، دکتر لادن فتی)

7. مهارت مدیریت استرس (نویسنده: دکتر فرشته موتایی، دکتر لادن فتی)

8. مهارت مدیریت زمان (نویسنده: دکتر فرشته موتایی، دکتر لادن فتی)

9. مهارت حل مسئله (نویسنده: دکتر فرشته موتایی، دکتر لادن فتی)

10. مهارت تفکر نقاد (نویسنده: دکتر فرشته موتایی، دکتر لادن فتی)

11. کتاب راهنمای مدرس (نویسنده: دکتر فرشته موتایی، دکتر لادن فتی، شهرام محمدخانی، مهرداد کاظم‌زاده عطوفی)

مشخصات:
مولف: دكتر لادن فتي، دكتر فرشته موتابي، شهرام محمدخاني، مهرداد كاظم زاده عطوفي
تاریخ انتشار: 1391
قطع کتاب: وزیری
CD یا DVD: ندارد
نوبت چاپ: اول
شمارگان: 2000

این محصول در تاریخ چهارشنبه، 05 تير، 1392 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'sepid_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '27' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '27' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]