سبد خرید

 
0 مورد

پشتیبانی

Yahoo! Messenger
راهنمای برنامه‌های ارتقاء کیفیت در مراقبت از تروما ریال
راهنمای برنامه‌های ارتقاء کیفیت در مراقبت از تروما
بزرگنمایی

امروزه تروما و به‌ويژه سوانح ترافیکی به‌عنوان یکی از علل اصلی مرگ‌ومیر در کشورهای درحال توسعه مطرح است. هرساله تعداد زیادی از هم‌وطنان ما در اثر تصادفات و سوانح جان خود را از دست داده و تعداد دیگری نیز دچار معلولیت‌های جسمی و روحی متعاقب آن می‌شوند. مرگ‌ومیر ناشی از تروما به غیر از عوارض و تبعات فردی و اجتماعی، به‌عنوان یکی از علل مهم در افزایش هزینه‌های درمان مطرح بوده و قسمت عمده‌ای از بودجه سلامت کشور را به خود اختصاص می‌دهد.

کاهش مرگ‌ومیر ناشی از تروما مستلزم اقدامات متعددی از جمله ارتقاء سطح ايمني جامعه، پیشگیری از رخداد سوانح و حوادث و هم‌چنین ارتقاء سطح کیفی ارائه خدمات درمانی می‌باشد.

سازمان بهداشت جهانی بر ارتقاء سطح کیفیت مراقبت از تروما با رویکردی اصولی و سیستماتیک در کشورهای در حال توسعه تأکيد دارد و آن را از ابزارهای مهم و کلیدی در جهت کاهش عوارض تروما و مرگ‌ومیر ناشی از آن مي‌داند.

کتاب "راهنمای برنامه‌های ارتقاء کیفیت در مراقبت از تروما" نيز كه از انتشارات سازمان بهداشت جهانی است مجموعه‌ای از راهکارها و اصول مهم ارتقاء کیفیت را ارائه می‌دهد که با توجه به غنای مطالب، قدرت شواهد علمی و اثربخشی تأییدشده و مطلوب آن در سایر کشورها، می‌تواند تأثیر بسزایی در ارتقاي سطح كيفيت مراقبت از بیماران داشته باشد.

از ویژگی‌های مهم این کتاب علاوه بر نگرش جامع و اصولی به مقوله ارتقاء کیفیت، بیان روش‌ها و راهکارهای عملی و اجرایی با امکان به‌کارگیری در تمام سطوح سیستم سلامت صرف‌نظر از دسترسی به منابع و تسهیلات خاص می‌باشد.

مشخصات:
مترجم: دکتر محمد حاجی‌آقاجانی، دکتر امین صابری‌نیا، دکتر رضا عزیزخانی
تاریخ انتشار: 1395

این محصول در تاریخ دوشنبه، 20 دی، 1395 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'sepid_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '90' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '90' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]