سبد خرید

 
0 مورد

پشتیبانی

Yahoo! Messenger
درسنامة جامع اورژانس پیش‌بیمارستانی با رویکرد استدلال بالینی (دوره دو جلدی) ریال
درسنامة جامع اورژانس پیش‌بیمارستانی با رویکرد استدلال بالینی (دوره دو جلدی)
بزرگنمایی

اورژانس پيش‌بيمارستاني يکي از سطوح ارائه خدمات پزشکي است که در سال‌هاي اخير اهميت انکارناپذير آن در زنجيرة ارائة خدمات به بيماران اورژانس و ارتقاء کيفيت درمان مورد توجه ويژه قرار گرفته است.

ارايه خدمات تشخيصي، مراقبتي و درماني صحيح، به‌موقع و باکيفيت قبل از رسيدن بيمار به بيمارستان اصل لازم براي کسب نتايج و پيش‌آگهي مطلوب بيماران اورژانس است و يادآوري اين نکته نيز ضروري است که ازدياد جمعيت، افزايش ميانگين سني جوامع و تنوع و پيچيدگي‌هاي امروزي بيماري‌ها نياز به نگرش و تحولي جديد در امر آموزش کارکنان اين حوزه را ايجاب مي‌نمايد.

کتاب درس‌نامة جامع اورژانس پیش‌بیمارستانی کتابی است کامل در عرصة فوریت‌های پزشکی. این کتاب آخرین ویرایش مکتوب از مجموعه کتاب‌های برادی برای تکنسین‌های فوریت‌های پزشکی رده‌های میانی و عالی می‌باشد.

هدف اصلي اين کتاب ارائة مفاهيم و اصول اورژانس پيش‌بيمارستاني با رويکرد يادگيري تفکر نقادانه و حل مسأله به‌منظور آموزش تکنسين‌هاي اورژانس در سطح پيشرفته مي‌باشد. انتظار مي‌رود تکنسين‌هاي ارشد اورژانس با مطالعه اين کتاب علاوه بر دريافت معتبرترين و به‌‌روزترين اطلاعات علمي قادر به کسب توانايي استدلال باليني گردند که نتيجة آن ايجاد تغييري مهم و اساسي و ارتقاء کيفيت در امر رسيدگي به بيماران اورژانس خواهد بود.

مطالعة این کتاب در افزایش هماهنگی، قدرت تحلیل و ارزیابی سریع برای دانشجویان رشتة فوریت‌های پزشکی در تمامی مقاطع تحصیلی بسیار اثرگذار خواهد بود.

مشخصات:
مولف: -
مترجم: دکتر علیرضا ابوطالبی، دکتر امید احمدی، دکتر مهرداد اسماعیلیان، عظیمه‌السادات جعفری، دکتر احسان حاج‌زرگرباشی، سوسن جمشیدی فارسانی، دکتر فرهاد حیدری، دکتر حامد خواجه‌باشی، دکتر محمد رضائی، دکتر فرهاد رضوانی، دکتر مجید زمانی، دکتر امین صابری‌نیا، دکتر رضا عز
تاریخ انتشار: 1395
قطع کتاب: رحلی
نوع جلد: معمولی

این محصول در تاریخ دوشنبه، 20 دی، 1395 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'sepid_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '88' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '88' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]