سبد خرید

 
0 مورد

پشتیبانی

Yahoo! Messenger
اورژانس‌های طبی میانی پیش بیمارستانی
[001]
ریال
اورژانس‌های طبی میانی پیش بیمارستانی
بزرگنمایی

کتاب اورژانس‌های میانی پیش بیمارستانی دارای 2 جلد می‌باشد

مشخصات:
مترجم: دکتر مهدی ابوذری، دکتر احیان حامدی‌سرشت، دکتر سعیده خرم‌نیا، دکتر فرهاد رضوانی، دکتر هدیه سلطانی، دکتر رضا شهرامی، دکتر علی شهرامی، دکتر هادی شیرزاد، دکتر صفیه عشوری‌مقدم، دکتر فریبا قربانی، دکتر هایده قهرمانی، دکتر مهدی نادری‌فر، دکتر علی نیک‌فرجام
تاریخ انتشار: 1391
قطع کتاب: رحلی
تعداد صفحات: 1220
نوبت چاپ: چهارم
شمارگان: 1000

این محصول در تاریخ يكشنبه، 02 تير، 1392 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
سایر محصولات مرتبط با این محصول
اورژانس‌های طبی پیشرفته پیش بیمارستانی

اورژانس‌های طبی پیشرفته پیش بیمارستانی

ریال

اورژانس‌های طبی پایه پیش بیمارستانی

اورژانس‌های طبی پایه پیش بیمارستانی

ریال

1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'sepid_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '18' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '18' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]