سبد خرید

 
0 مورد

پشتیبانی

Yahoo! Messenger
امدادگر اورژانس
[008]
ریال
امدادگر اورژانس
بزرگنمایی

مشخصات:
مترجم: دکتر محمد رضایی، دکتر مسعود رفعتی، دکتر هدیه سلطانی، دکتر محمد ضرغام، دکتر مرجان قطبی، دکتر مهدی نجفی مقدم، دکتر علی نیک فرجام
تاریخ انتشار: 1390
تعداد صفحات: 608
نوبت چاپ: دوم
شمارگان: 1000

این محصول در تاریخ سه شنبه، 04 تير، 1392 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'sepid_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '26' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '26' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]