سبد خرید

 
0 مورد

پشتیبانی

Yahoo! Messenger
چگونگي گرفتن شرح حال معنوي، ويژه درمانگران
[054]
ریال
چگونگي گرفتن شرح حال معنوي، ويژه درمانگران
بزرگنمایی

از آنجا كه امروزه سلامتي به صورت يك فرآيند پوياي دستيابي به سطوح بالاتر

تندرستي در هر يك از ابعاد چهارگانه وجودي انسان در نظر گرفته م ي شود ،

رويكرد كل ينگر، راهكار مناسبي براي درم انگران جهت توجه به تمام ي ابعاد

وجودي انسان است.

اگرانسان يك كل در نظر گرفته شده و بيماري ي ك كنش باشد، بديهي است كه

اين كنش تحت تأثير تمام ابعاد وجود ي انسان يعن ي ابعاد زي ستي، روان ي،

اجتماعي و معنوي او قرار دارد. بنابراين، افراد دس تاندركار سلامت علاو هبر دانش

و مهارت لازم درباره جسم و روان افراد به اطلاعات دقي ق در زمينه مسا يل

معنوي بيماران نيز نياز دارند.

رعايت اين مهم به خصوص توسط پزشكان و پرستاران از مهم ترين عوامل مؤثر

در ميزان رضايت بيماران و حت ي درمان مؤثر بيمار ي آ نها خواهد بود كه

متأسفانه گاهي مورد غفلت و ب ي توجهي قرار م ي گيرد. كه در بسياري موارد نه به

دليل ب ي توجهي درمانگران كه ناش ي از فقدان يك چارچوب تعري فشده و

استاندارد در اين زمينه است.

در اين راستا به همت جمعي از علاقه مندان اين حوزه راهنما يي جهت ارزي ابي

مؤلف ههاي معنوي مراجعين جهت ارايه بهتر خدمات طراحي گرديده است.

اميد است با عنايات حضرت حق و تلاش فعالان، اجرا و استقرار اين راهنما بتواند

تحولي در ارايه خدمات ايجاد نمايد.

كسب اطلاعات بنيادي درباره منابع معنوي و مكانيسم هاي اعتقاد ي بيماران و

نيز نيازهاي معنوي آنان م ي تواند از طريق پرسش ها، چ كليست ها و آزمو ن ها ي

گوناگوني كسب گردد كه اين فرآيند به كادر مراقبت و به وي ژه به درما ن گران

كمك م ي كند تا باورهاي معنوي بيماران و نقشي را كه اين منابع در سازگار ي و

مقابله با استرس و نيز در تعالي و ارتقاي رواني و معنوي بيمار ايفا م ي كنند را

شناسايي نموده و با اتخاذ بهترين تدبير ن هتنها طرح درمان بلكه فراتر از آن طرح

شفا را با نگاهي جامع به كليه ابعاد وجودي انسان و پاسخگو يي به مه م تر ين

نيازهاي بيماران تدوين نمايند.

لذا علاوه بر احساس ني از به تدو ين ابزار ي در بافت فرهنگ ي و دين ي كشور

عزيزمان، ضرورت ارايه را هكارها جهت نحوه پرسشگري از بيماران منتخب، زمان

و مكان اين امر و نيز ملاحظاتي كه باي ستي صورت پذ يرد، موجب شد تا با

گروهي از همكاران علاقمند و صاح بنظر در اين حوزه، با تركيبي از متخصص ين

رشته هاي مرتبط از جمله فلسفه، جامع هشناس ي، انسا ن شناس ي، اپي دميولوژي،

پزشكي اجتماعي، روا نپزشكي، روان شناسي و رو ششناسي تحقيقات كيف ي به

تدوين اين چارچوب مفهومي و عملياتي پرداخته شود. در واقع، مطالعه اصلي با

هدف استخراج نتا يجي علم ي، معتبر ، قابل تعم يم و قابل اراي ه در مجامع

بي نالمللي، در قالب يك طرح تحقيقاتي مبتني بر رويكردهاي متدولوژيك كيف ي

و كمي به اجرا در آمد. هم چنين، به دليل علاقمندي اينجانب و داشتن مطالعات

در حوزه علوم ديني از اين منبع قوي نيز بهره برديم.

مشخصات:
مولف: دكتر نادره معماريان
تاریخ انتشار: 1392
قطع کتاب: رقعی
تعداد صفحات: 64
نوبت چاپ: اول
شمارگان: 2000

این محصول در تاریخ يكشنبه، 25 اسفند، 1392 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
این محصول قبلا توسط مشتریان خریداری شده است شما قصد خرید ندارید؟
راهنماي كاربردي مديريت استرس در نوجوانان براي والدين، معلمان و درمانگران
راهنماي كاربردي مديريت استرس در نوجوانان براي والدين، معلمان و درمانگران
راهنماي مديريت وابستگي به مواد در بارداري، زايمان ، شيردهي و نوزادي
راهنماي مديريت وابستگي به مواد در بارداري، زايمان ، شيردهي و نوزادي
حشيش (ماري جوانا): حقايقي براي والدين و نوجوانان
حشيش (ماري جوانا): حقايقي براي والدين و نوجوانان
راهبردهاي مديريت استرس
راهبردهاي مديريت استرس
راهنماي مداخلات روان شناختي در درمان سرپايي اختلال مصرف مواد محرك بر اساس مدل ماتريكس
راهنماي مداخلات روان شناختي در درمان سرپايي اختلال مصرف مواد محرك بر اساس مدل ماتريكس
به سیگار بگو نه...!
به سیگار بگو نه...!