سبد خرید

 
0 مورد

پشتیبانی

Yahoo! Messenger
راهنماي آموزشي كاركنان سالن‌هاي آرايشي بانوان در زمينه پيش‌گيري از سو‌ءمصرف مواد
[051]
ریال
راهنماي آموزشي كاركنان سالن‌هاي آرايشي بانوان در زمينه پيش‌گيري از سو‌ءمصرف مواد
بزرگنمایی

معضل اعتياد و سوءمصرف مواد غيرقانوني در كشور ما ، گستردگي فراواني دارد و

رويكردها و را هكارهاي علمي و سياسي چند دهه اخير، چندان در پيشگيري از اين مشكل

موفق نبودهاند.

اميد به مهار معضل رو به گسترش اعتياد، بدون دخالت فعالانه مردم و توانمندسازي

آن ها براي اطلاع رساني و آموزش همتايان خود امكان پذير نم يباشد. از طرف ديگر امروزه

چهره اعتياد كاملاً دگرگون شده و با اولويت درگيرنمودن نوجوانان ، جوانان و به خصوص

اقشار زنان در كشور پا به عرصه جهاني گذارده و سعي دارد تا با تبليغات فريبنده و با

رو شهايي موجه، موجبات گسترش سو ءمصرف مواد را در اين گرو هها فراهم كند.

با توجه به آمارهاي مختلف ايران و جوامع ديگر ، ديده ميشود كه بيشتر معتادان ، شاغل

هستند و به سرِ كار ميروند و در محيط هاي جمعي كار ميكنند. پيامد هاي سوء مصرف مواد

در محيط كار، از طرفي باعث كاهش بهره وري و توان شغلي ، غيبت از كار و در نهايت

از دست دادن شغل شده و از طرف ديگر بروز سوانح و حوادث در محيط كار و حتي سرقت

وسايل محيط كار (جهت تهيه هزينه گزاف مواد ) و شيوع مصرف مواد در كاركنان ديگر را در

پي دارد . لذا با پيشگيري از سوء مصرف مواد در ميان كاركنان ، مي‌توان از اين خسارات

جلوگيري كرد.

پيشگيري از اعتياد و سوء مصرف مواد ، رو شها و استراتژي هاي متعددي در دو جنبه

عرضه و تقاضا دارد . در حيطه پيشگيري از تقاضاي مواد ، راه ها ي مختلفي از قبيل آگاهي

بخشي عمومي از طريق رسانه هاي ارتباط جمعي ، پيشگيري از اعتياد و آموزش مهارتها ي

8 راهنماي سالنهاي آرايشي در پيش گيري از سوء مصرف مواد

مقابله اي در مدارس و هم چنين پيشگيري از اعتياد در محيط هاي كاري وجود

دارد.

كتابچه اي كه در دست شماست براساس جمع آوري نظرات افراد صاحب نظر در حيطه

محيط هاي آرايشي بانوان از مشكلات موجود آن ها تهيه شده است و راه كارهاي عملي براي

آگاه سازي افراد فعال در اين زمينه ها توسط تيم متخصصين پيشگيري از سوء مصرف مواد

ارايه شده است . اميد است كه اين مجموعه گامي در جهت ارتقا سلامت جامعه و به خصوص

قشر بانوان باشد.

مشخصات:
مولف: دكتر مجيد توكلي، دكتر ترمه ترجمان، مريم مهرابي، شراره اسكندريه، دكتر علي نيكفرجام و دكتر فيروزه جعفري
تاریخ انتشار: 1392
قطع کتاب: رقعی
تعداد صفحات: 84
نوبت چاپ: اول
شمارگان: 2000

این محصول در تاریخ يكشنبه، 25 اسفند، 1392 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
سایر محصولات مرتبط با این محصول
رانندگي و سوءمصرف الكل؛ راهنماي ايمني راه براي تصميم گيرندگان و مجريان قانون

رانندگي و سوءمصرف الكل؛ راهنماي ايمني راه براي تصميم گيرندگان و مجريان قانون

ریال

1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'sepid_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '73' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '73' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]